Prima pagină   »  DESPRE AMAC   »  Statut

Statut

   

I. DISPOZITII GENERALE

1.1. Asociatia Intreprinderilor de Alimentare cu Apa si Canalizari "MOLDOVA APA-CANAL" (in continuare - Asociatia) e fondata potrivit deciziei Adunarii generale a reprezentantilor intreprinderilor apeduct-canalizari din Republica Moldova din 16 august 2000, fiind fondatorii acesteia conform Contractului de constituire din 16.08.2000.

1.2. Prezentul Statut este elaborat conform "Regulamentului cu privire la societatile economice din Republica Moldova", aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 10 septembrie 1991, Legii Republicii Moldova din 3 ianuarie 1992, nr.845-XII "Cu privire la antreprenoriat si intreprinderi", Contractului de constituire a Asociatiei "MOLDOVA APA-CANAL" din 16.08.2000, precum si alte acte normative in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. Asociatia este o societate benevola necomerciala a intreprinderilor din Republica Moldova, prestatoare de servicii alimentare cu apa si canalizare (in continuare - membrii enumerati in anexa nr.1, parte integranta a prezentului Statut), fondata cu scopul de a crea conditii favorabile in vederea realizarii si protejarii intereselor de producere, tehnice si stiintifice, sociale, alte interese comunale ale membrilor acesteia.

1.4. Membrii Asociatiei isi pastreaza independenta juridica si economica si poarta raspundere de angajamentele Asociatiei in limita cotizatiilor ce le transfera. Asociatia nu poarta raspundere pentru angajamentele membrilor ei.

1.5. In componenta Asociatiei pot fi incluse pe principii benevole, in baza de contract si alte organizatii si agenti economici, indiferent de tipul de proprietate, prestatoare de servicii si lucrari ce tin de alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate.

1.6. Asociatia este persoana juridica ce activeaza in temeiul legislatiei Republicii Moldova si prezentului Statut, dispune de balanta proprie, cont de decontare si valutar, alte conturi in institutiile bancare, sigiliu, formulare cu antet, poate sa incheie in numele sau contracte, sa-si asume obligatiuni, sa fie reclamanta si reclamata in instantele de judecata raspuzind pentru angajamentele ce tin de patrimoniul sau.

1.7. Denumirea deplina a Asociatiei:

 • in limba de stat - Asociatia Intreprinderilor de Alimentare cu Apa si Canalizari "MOLDOVA APA-CANAL";

 • in limba rusa - Ассоциация водопроводно-канализационных предприятий "MOLDOVA APA-CANAL".

Denumirea abreviata a Asociatiei:

 • in limba de stat - Asociatia "MOLDOVA APA-CANAL";
 • in limba rusa - Ассоциация "MOLDOVA APA-CANAL".

1.8. Termenul de activitate - nelimitat.

1.9. Sediul Asociatiei (adresa juridica) - 2068, mun.Chisinau, str.Alecu Russo,1.

1.10. Prezentul Statut e intocmit in sase exemplare in limba de stat si sase exemplare in limba rusa, fiecare avind aceeasi putere juridica.

II. OBIECTIVELE SI SARCINILE PRINCIPALE ALE ASOCIATIEI

2.1. Scopul Asociatiei consta in acordarea asistentei intreprinderilor prestatoare de servicii alimentari cu apa si canalizari din Republica Moldova in activitatea lor de producere, tehnica si stiintifica, comerciala, extinderea posibilitatiilor acestora in realizarea si ocrotirea intereselor comune in organele centrale si administrarii publice locale, Guvern.

2.2. Principalele functii, executate de Asociatie si membrii ei sint urmatoarele:

 • elaborarea programelor de acordare a asistentei intreprinderilor apeduct-canalizari in atragerea tehnologiilor energo-economice avansate, utilajului, elaborarilor tehnico-stiintifice si materialelor necesare la imbunatatirea asigurarii consumatorilor de apa potabila, perfectionarii serviciilor de evacuare si epurare a apelor uzate;

 • acordarea asistentei privind schimbul de experienta avansata in domeniul alimentari cu apa si canalizari, organizarea conferintelor, simpozioanelor, seminarelor, in diverse aspecte ale activitatii intreprinderilor (producere, economie, evidenta contabila si finante, ect.), ridicarea calificarii muncitorilor si functionarilor de la intreprinderile apeduct-canalizari;

 • elaborarea, coordonarea si editarea diverselor acte normative (instructiuni, regulamente, normative, reguli, etc.), care vor fi necesare in activitatea membrilor Asociatiei;

 • acordare de asistenta practica intreprinderilor in vederea reorganizarii acestora in societati pe actiuni, alte structuri organizatorice, asigurarea activitatii eficiente a acestora in conditiile relatiilor de piata cu consumatorii si furnizorii;

 • asistenta membrilor in atragerea investitiilor, inclusiv straine in vederea renovarii si dezvoltarii obiectivelor apeduct-canalizari, contribuirea la crearea intreprinderilor comune cu diversi agenti economici, realizarea tenderelor privind lucrarile de proiect si constructie, utilizarea mijloacelor fondului ecologic, diverselor granturi pentru necesitatile intreprinderilor apeduct-canalizari;

 • protejarea drepturilor si intereselor intreprinderilor apeduct-canalizari in organele centrale si organele administrarii publice locale, participarea la elaborarea proiectelor de legi, hotariri ale Guvernului, ce abordeaza interesele acestora;

 • acordarea asistentei metodice si practice membrilor Asociatiei privind asigurarea cu informatii in chestiunile de exploatare a retelelor si edificiilor apeduct-canalizari, protejarea si utilizarea rationala a resurselor acvatice, acordarea asistentei juridice si consultatiilor in conducerea litigiilor si actiunilor in judecata ale membrilor Asociatiei;

 • acordare de asistenta intreprinderilor apeduct-canalizari in management si expertiza proiectelor de constructie si colaborare cu firmele si organizatiile straine;

 • constituirea bancii de informatii privind starea tehnico-economica din ramura in scopul utilizarii acesteia la elaborarea si promovarea politicii unice tehnico-economice a membrilor Asociatiei in sfera alimentarii cu apa potabila si evacuare a apelor uzate;

 • realizarea activitatii de editare in vederea informarii publicului cu problemele si progresele din domeniul gospodariei apeduct-canalizari;

 • realizarea altor tipuri de activitati ce nu contravin legislatiei in vigoare si corespund intereselor membrilor Asociatiei.

MEMBRII ASOCIATIEI, DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ACESTORA

3.1. Membrii Asociatiei pot fi agenti economici si organizatii, persoane juridice cu diverse tipuri de proprietate, ce respecta Statutul Asociatiei si presteaza servicii sau lucrari din sfera alimentarii cu apa, evacuarii si epurarii apelor uzate.

3.2. Membrii Asociatiei se divizeaza in:

 • fondatori ai Asociatiei - persoane juridice ce au semnat Contractul de constituire, numarul carora il constituie 50 % din Consiliul Asociatiei;

 • membri ai Asociatiei - persoane juridice ce au semnat contractul de includere in Asociatie si au achitat taxa de inscriere.

3.3. Cererea de includere in componenta Asociatiei a membrilor noi sau excluderea acestora se examineaza prealabil de catre Consiliului Asociatiei, care inainteaza aceasta intrebare la adoptarea Adunarii generala.

3.4. Membrii Asociatiei in persoana primilor conducatori sau reprezentantilor sai sint in drept:

 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei, conform documentelor interne ale acesteia;

 • sa prezinte spre examinare organelor de conducere ale Asociatiei si sa participe la examinarea chestiunilor legate de activitatea acesteia;

 • sa se foloseasca de baza tehnica si materiala a Asociatiei si asistenta acesteia;

 • la decizia Asociatiei sa execute functiile reprezentantului sau in organizatiile de stat, publice, alte organizatii;

 • sa solicite in cazurile prevazute de legislatie, convocarea extraordinara a Adunarii generale a membrilor;

 • sa iasa din componenta Asociatiei peste sase luni de la avizarea in scris a Consiliului Asociatiei.

3.5. Membrii Asociatiei sint obligati:

 • sa respecte Statutul Asociatiei si cerintele Contractului de constituire (pentru fondatorii Asociatiei);

 • sa achite in termen cotizatiile curente si speciale conform documentelor interne ale Asociatiei;

 • sa contribuie la realizarea activitatii statutare a Asociatiei;

 • sa execute angajamentele sale catre Asociatie in modul stabilit de documentele de constituire.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ASOCIATIEI

4.1. Asociatia e in drept:

 • sa deschida in modul stabilit conturi proprii in institutiile bancare, inregistrate in Republica Moldova si in tarile straine;

 • sa determine directiile si modalitatile de utilizare a taxelor de inscriere, patrimoniului si mijloacelor financiare;

 • sa incheie in numele sau contracte si acorduri conform legislatiei in vigoare;

 • sa participe ca reclamat si reclamant in problemele legate de activitatea Asociatiei sau a unuia din membrii sai, la actiunile Judecatoriei Economice;

 • sa ceara membrilor Asociatiei, date si informatii necesare pentru realizarea sarcinilor stabilite de prezentul Statut;

 • sa participe si organizeze seminare, simpozioane, conferinte, expozitii si licitatii, schimb de experienta, sa editeze pentru membrii sa-i, literatura speciala, acte normative, instructiuni, reguli, etc.;

 • sa participe la elaborarea si promovarea politicii unice tehnico-economice ce va influenta activitatea membrilor Asociatiei si interesele acestora.

4.2. Asociatia, in limita imputernicirilor delegate de membri isi asuma urmatoarele obligatiuni:

 • sa realizeze activitatea sa conform Contractului de constituire si Statutului Asociatiei;

 • sa reprezinte interesele comune si sa asigure protejarea drepturilor membrilor Asociatiei;

 • sa raspunda pentru angajamentele Asociatiei, iar in caz de lichidare, sa asigure repartizarea imobilului si surselor acesteia intre membrii ei conform prezentului Statut.

V. ORGANELE DE CONDUCERE A ASOCIATIEI

5.1 Organele de conducere a Asociatiei:

 • Adunarea generala;
 • Consiliul Asociatiei;
 • Directia executiva;
 • Comisia de revizie.

5.2. Organul suprem de conducere a Asociatiei este Adunarea este Adunarea generala, convocata cel putin o singura data pe an. Sedintele extraordinare ale Adunarii generale pot fi convocate in vederea solutionarii chestiunilor urgente la propunerea Consiliului Asociatiei, Comisiei de revizie sau la solicitarea a 10 % din membrii sai. Despre convocarea Adunarii generale membrii Asociatiei sint informati cu 15 zile inainte, potrivit documentelor interne ale acesteia.

5.3. Adunarea generala e in drept sa ia decizii in vederea solutionarii oricarei chestiuni ce vizeaza activitatea Asociatiei.

Cele mai importante probleme ce tin de competenta Adunarii generale sint:

 • Aprobarea Statutului Asociatiei, includerea completarilor si modificarilor;

 • Adoptarea hotaririlor privind includerea membrilor noi sau excluderea acestora;

 • Stabilirea sumei de cheltuieli pentru intretinerea Asociatiei;

 • Adoptarea hotaririlor privind lichidarea Asociatiei, desemnarea comisiei de lichidare, aprobarea bilantului de lichidare;

 • Aprobarea directiilor principale ale activitatii Asociatiei;

 • Aprobarea rapoartelor privind activitatea Asociatiei, darea de seama anuala si bilantul;

 • Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Asociatiei si comisiei de revizie, audierea si aprobarea darilor de seama a acestora;

 • Aprobarea regulilor de procedura privind organizarea adunarilor generale, sedintelor Consiliului, Comisiei de revizie, altor documente interne ale Asociatiei;

 • Desemnarea si eliberarea din functie a directorului executiv;

 • Alegerea presedintelui Asociatiei;

5.4. Deciziile privind chestiunile indicate in subpunctele 1), 2), 3), 4), punctului 5.3., se considera adoptate, daca pentru aceasta au votat cel putin 3/4 din membrii Asociatiei, solutionarea altor chestiuni se adopta prin vot majoritar. Votarea are loc dupa principiul "un membru - un vot".

5.5. Adunarea generala se considera cu depline drepturi, daca la sedinta sint prezenti cel putin 3/4 reprezentanti ai membrilor Asociatiei.

5.6. In scopul organizarii operative a activitatii Asociatiei, este ales Consiliul Asociatiei, componenta numerica si de personal al caruia, se aproba de Adunarea generala pe un termen de 3 ani si care-si exercita functiile pe baze obstesti.

5.7. Componenta Consiliului Asociatiei include presedintele Asociatiei, care dirijeaza activitatea Consiliului si directorul executiv al Asociatiei - vicepresedintele Asociatiei (Consiliului).

5.8. De competenta Consiliului Asociatiei tine:

 • intocmirea darilor de seama si bilantului anuale si prezentarea lor spre examinare Adunarii generale;

 • pregatirea si prezentarea spre examinare Adunarii generale a programului de activitate pentru anul curent financiar;

 • prezentarea spre examinare Adunarii generale a propunerilor vizind desemnarea si eliberarea din functie a directorului executiv al Asociatiei;

 • aprobarea statelor de personal ale directiei executive a Asociatiei, devizului de cheltuieli pentru intretinerea acesteia, marimea taxelor de inscriere si de membru a membrilor Asociatiei, modul de achitare a muncii si salariilor de functie personalului directiei executive (potrivit prezentarilor directorului executiv al Asociatiei);

 • prezentarea propunerilor vizind includerea noilor membri si excluderea acestora din componenta Asociatiei;

 • controlul activitatii directiei executive a Asociatiei.

5.9. Sedintele Consiliului Asociatiei se convoaca in masura necesitatilor, conform ordinei, stabilite prin documentele interne ale Asociatiei, cel putin o data in trimestru, considerindu-se legalizate, daca la acestea sint prezenti 2/3 din membri. Decizia Consiliului Asociatiei se adopta prin majoritatea de voturi din numarul celor prezenti la sedinta Consiliului, fiecare dintre membrii acestuia avind dreptul la un vot. In cazul in care numarul de voturi este egal, cel al Presedintelui Asociatiei se considera decisiv.

5.10. Directorul executiv al Asociatiei:

 • reprezinta in masura functiilor incredintate, fara procura, interesele Asociatiei in toate organele centrale si administrarii publice locale, agentilor economici atit in republica cit si peste hotarele acesteia;

 • emite ordine, dispozitii in limita competentei sale, obligatorii pentru personalul Directiei executive a Asociatiei, desemneaza si elibereaza din functie, aproba instructiunile de functie ale colaboratorilor si regulamentelor privind diviziunile aparatului Asociatiei conform structurii si regulamentului de plata aprobat de Consiliul Asociatiei;

 • dirijeaza patrimoniul si mijloacele Asociatiei in limita impeternicirilor sale si este ordonatorul finantelor Asociatiei, incheind in numele acesteia contracte cu alte persoane fizice si juridice;

 • deschide conturi de decontare in banci, alte conturi;

 • promoveaza in practica deciziile Adunarii generale si Consiliului Asociatiei, poarta raspundere personala pentru realizarea sarcinilor ce tin de competenta Directiei executive a Asociatiei;

 • executa alte actiuni ce nu contravin legislatiei in vigoare, in vederea atingerii scopurilor de activitate a Asociatiei.

5.11. Comisia de revizie a Asociatiei se alege la Adunarea generala in componenta presedintelui si a doi membri pe un termen de 3 ani in vederea controlului activitatii economico-financiare a Asociatiei.

5.12. Membrii Comisiei de revizie nu pot fi membri ai Consiliului Asociatiei, aparatului Directiei executive a Asociatiei.

5.13. Darea de seama a Comisiei de revizie privind activitatea sa, precum si rapoartele vizind darile de seama si bilanturile Asociatiei sint prezentate anual spre aprobare Adunarii generale.

5.14. Consiliul Asociatiei e obligat sa prezinte Comisiei de revizie toate materialele necesare in vederea efectuarii reviziei atit despre activitatea Consiliului cit si Directiei executive a Asociatiei.

VI. PATRIMONIUL SI MIJLOACELE ASOCIATIEI

6.1. Patrimoniul Asociatiei consta din surse materiale si financiare reflectate in balanta acesteia format in ordinea stabilita.

6.2. Mijloacele Asociatiei se formeaza din contul cotizatiilor membrilor, precum si altor venituri, inclusiv patrimoniul, transmis de membrii Directiei executive in vederea functionarii acesteia.

6.3. Sursele de intrare a mijloacelor (patrimoniului) sint:

 • taxele de inscriere, cotizatiile de membru si cotizatiile cu destinatie speciala ale membrilor Asociatiei;

 • sponsorizarea, ajutoare si donatii de la persoanele fizice si juridice;

 • alte incasari, ce nu contravin legislatiei in vigoare.

6.4. Marimea si modul de plata a taxelor de inscriere, cotizatiilor de membru si speciale, cheltuieli privind realizarea activitatilor programate sint determinate prin documentele interne ale Asociatiei si aprobate de Adunarea generala.

6.5. Serviciile, prestate de Asociatie membrilor sai in limita functiilor stabilite de prezentul Statut, se efectueaza gratuit. Serviciile prestate, ce depasesc limitele prevazute de prezentul Statut, se achita in baza unor contracte aparte intre Asociatie si membrii concreti ai Asociatiei.

6.6. Asociatia:

 • intregul venit de la activitatea prevazuta de Statut foloseste numai in scopurile prevazute de Statut;

 • nu foloseste vreo parte din proprietate sau din venit in interesele vreunui membru al Asociatiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare;

 • nu sustina vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo functie in cadrul autoritatilor publice si nu foloseste vreo parte din venit sau proprietate pentru functionarea acestora.

VII. SISTAREA ACTIVITATII ASOCIATIEI

7.1. Asociatia isi sisteaza activitatea sa in urma reorganizarii sau lichidarii.

7.2. Reorganizarea Asociatiei se efectueaza la decizia membrilor, aprobata de Adunarea generala. Dupa reorganizare toate drepturile si obligatiunile Asociatiei le preia succesorul acesteia.

7.3. Lichidarea Asociatiei se efectueaza la decizia Adunarii generale si in cazurile prevazute de legislatia in vigoare.

7.4. Lichidarea Asociatiei se efectueaza de comisia de lichidare, desemnate de Adunarea generala, iar in cazurile prevazute de legislatie - comisia de lichidare e desemnata de organul ce a luat hotarirea de a lichida Asociatia.

Comisia de lichidare isi realizeaza activitatea conform legislatiei in vigoare.

7.5. La lichidare patrimoniul si sursele banesti ce apartin Asociatiei, dupa achitarea cu colaboratorii Directiei executive a Asociatiei, bugetul si creditorii, sa fie indreptate pentru scopurile binefacere.

7.6. La reorganizarea sau lichidarea Asociatiei colaboratorilor Directiei executive li se garanteaza asigurarea drepturilor si intereselor conform legislatiei in vigoare.